ติดต่อเรา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  • ที่ตั้ง
    อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000
     
  • โทรศัพท์ 0-42743-738

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000