การประกันคุณภาพหลักสูตร

     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2551 กำหนดองค์ประกอบและดัชนีในการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้

          1. การบริหารหลักสูตร
               1.1 จัดแผนการเรียนรายวิชาต่างๆ ตลอดหลักสูตร โดยเรียงลำดับตามความยากง่ายของเนื้อหาวิชา
               1.2 จัดผู้สอนที่มีศักยภาพ และประสบการณ์ตรงตามรายวิชาที่สอน
               1.3 ทำแผนการสอนทุกรายวิชา
               1.4 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
               1.5 มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา
               1.6 มีการสอนเสริมหรือกิจกรรมเพื่อเติมเต็มความรู้วิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์และกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและจรรยาบรรณของความเป็นครู

          2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
               2.1 มีอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพครบถ้วนตามรายวิชา
               2.2 มีอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาตามหลักสูตร
               2.3 มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
               2.4 มีสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
               2.5 มีแห่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หลากหลายรูปแบบ เช่นตำราสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียน และหน่วยงาน

          3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
               3.1 ทุกปีการศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
               3.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทุกหมู่เรียน
               3.3 จัดทำคู่มือให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
               3.4 มีการจัดทำแฟ้มข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคลในแต่ละสาขาวิชา
               3.5 มีการกำหนดเวลาให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน
               3.6 มีระบบให้นักศึกษาสอบถามปัญหาทั้งระบบบุคคลและระบบอิเล็กทรอนิกส์

         4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ / หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
               4.1 มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ประกอบการต้องการอย่างนี้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้พัฒนาเพิ่มเติมเนื้อหาการเรียนการสอน
               4.2 มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อทำงานไปได้ 1 ปี
               4.3 มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานก่อนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
               4.4 มีความร่วมมือกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000