ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ภาษาอักฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
            Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
           Grad.Dip. (Teaching Profression)
 

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000