ปรัชญา

   

       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตครูให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000