วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการประกอบอาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู พร้อมที่จะพัฒนาตนในหน้าที่และวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้า

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพครู

 

 

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000