ระบบการศึกษา

 

ระบบการจัดการศึกษา

         1.1 ระบบ

               เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

             1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

               ไม่มีภาคฤดูร้อน     

           1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

         ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก) หมวดที่ 5 การลงทะเบียนวิชาเรียน ข้อ 21-23

 

    

 

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000