โครงสร้างหลักสูตร

   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ใช้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน สาขาวิชาการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

กลุ่มวิชาชีพครู

     กำหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย

     รายวิชาบังคับ ให้เรียน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 

21015102
21025205
21035202
21045103
21045104
21055201
21015104
21025302
21003007

หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
จิตวิทยาการเรียนรู้
การบริหารจัดการในห้องเรียน
ภาษาสำหรับครู
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

     รายวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มเติม จากรายวิชาต่อไปนี้

 

21015103
21015501
21015901
21085601
21035203

การประกันและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต
สัมมนาปัญหาทางการศึกษา
การศึกษาแบบเรียนรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา

 

21005803
21005804

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

3(360)
3(360)

แผนการเรียน

      แผนการเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
            1. แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่เป็นครูอยู่แล้ว และใช้โรงเรียนที่นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นสถานศึกษา สำหรับปฏิบัติการสอนสามารถจัดการเรียนเป็น 2 ภาคการศึกษา (เริ่มทำการสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2) ของปีการศึกษา ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)
21015102 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู 3(3-0-6)
21025205 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
21035202 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
21045103 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-2-5)
21005803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 3(360)
  รวม 15 หน่วยกิต

 

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)
21055201 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3(3-0-6)
21045104 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5)
21015104 การบริหารจัดการในห้องเรียน 22-0-4)
21025302 ภาษาสำหรับครู 2(2-0-4)
21003007 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 2(1-2-3)
21005804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3(360)
  รวม 15 หน่วยกิต

         2. แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นครู ให้จัดแผนการสอนเป็น 3 ภาคการศึกษา (เริ่มทำการสอนในภาคฤดูร้อนและภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ) มีแผนการเรียนดังนี้

แผนการเรียนรู้ใหม่

ภาคเรียนที่ 1 (เริ่มเปิดสอน ภาคเรียนฤดูร้อน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)
21015102 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู 3(3-0-6)
21025205 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
21035202 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
21045103 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-2-5)
21055201 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3(3-0-6)
  รวม 15 หน่วยกิต

แผนการเรียนรู้ใหม่

ภาคเรียนที่ 2 (เป็นภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป)
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)
21045104 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5)
21015104 การบริหารจัดการในห้องเรียน 22-0-4)
21025302 ภาษาสำหรับครู 2(2-0-4)
21003007 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 2(1-2-3)
21005803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 3(360)
  รวม 15 หน่วยกิต

แผนการเรียนรู้ใหม่

ภาคเรียนที่ 3 (เป็นภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาถัดไป)
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)
21005804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 3(360)
  รวม 3 หน่วยกิต

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000