การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

     1. กำหนดให้ใช้ระบบระดับคะแนนและแต้มระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล ดังนี้
 

ระดับคะแนน A ความหมาย ดีเยี่ยม แต้มระดับคะแนน 4.00
ระดับคะแนน B+ ความหมาย ดีมาก แต้มระดับคะแนน 3.50
ระดับคะแนน B ความหมาย ดี แต้มระดับคะแนน 3.00
ระดับคะแนน C+ ความหมาย ค่อนข้างดี แต้มระดับคะแนน 2.50
ระดับคะแนน C ความหมาย พอใช้ แต้มระดับคะแนน 2.00
ระดับคะแนน D+ ความหมาย อ่อน แต้มระดับคะแนน 1.50
ระดับคะแนน D ความหมาย อ่อนมาก แต้มระดับคะแนน 1.00
ระดับคะแนน F ความหมาย ตก แต้มระดับคะแนน 0

     2. ผลการศึกษาที่ถือว่าผ่าน และนับหน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C รายวิชาใดที่ได้รับคะแนนต่ำกว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
     3. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 3 ปีการศึกษา สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000