การพัฒนาหลักสูตร

     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
          1. กำหนดกำหนดดัชนีชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสำหรับหลักสูตร
               1.1 จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา
               1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
               1.3 ระยะเวลาและผลการผลติบัณฑิตเป็นไปตามแผน
               1.4 การได้งานทำของบัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ 80
          2. การประเมินหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตรตามดัชนีข้างต้นทุกระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2552-2556) โดยนำผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตร
          3. กำหนดการประเมินครั้งแรก พ.ศ. 2556 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000