ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนเทอม1/2560 (นักศึกษารหัส 59)

 ตารางเรียนเทอม1/2560 (นักศึกษารหัส 59)

ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย. 2560
อ่าน : 769 ครั้ง

Back

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000