ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน เทอม1/2560 (นักศึกษารหัส 59)

ปฏิทินเทอม 1/2560

ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย. 2560
อ่าน : 957 ครั้ง

Back

©Copyright : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000